KURZY PRO DĚTI

Označení jednotlivých úrovní odpovídá školním třídám. Pokud děti začaly s angličtinou již v předškolním věku, bude pro ně vhodná úroveň vyšší. Rádi vám s výběrem vhodného kurzu poradíme. 

  • Všechny kurzy trvají 60 minut. Výjimkou je kurz KIDS, který trvá 45 minut, a kurz pro prvňáčky L1, který trvá 55 min
  • V každé skupině je maximálně 8 dětí
  • Ceník zde.

V současné chvíli nabízíme v dětských kurzech pouze výuku angličtiny.

Rozvrh hodin naleznete zde.

KIDS

Kurz angličtiny pro předškoláky vedený formou hry.

Level 1 ( L1 )

Kurz úrovně LEVEL 1 je určen pro děti v první třídě, případně předškoláky (6 let), kteří s angličtinou nemají vůbec žádnou zkušenost.

Metodika výuky

Výuka je založena na hře. Většinu času děti věnují činnostem, které jsou jim blízké a baví je - malují, zpívají, pohybují se, komunikují spolu, sledují pohádky či hrají divadlo. 

Osvojování cizího jazyka probíhá stejným způsobem, jako u mateřštiny. Děti nejprve vnímají a poslouchají, spojují si jednotlivé výrazy s reálnými obrazy a postupně je začínají samy aktivně používat. V předškolním věku mají děti mimořádnou schopnost zachycovat zvukové podněty a zapamatovat si velké množství informací, pokud jsou podány "dětskou formou". Skutečnost, že lektor používá při výuce téměř výhradně cizí jazyk, děti přijímají velmi přirozeně.


Level 2 ( L2 )

Úroveň LEVEL 2 je určena dětem ve 2. třídě se základní znalostí angličtiny.

Level 3 ( L3 )

Kurz pro děti z druhých tříd, které již absolvovaly 1-2 roky v kurzech angličtiny. Pestrý program kurzu je doplněn o první seznámení se čtením a psaním v angličtině.

Level 4 ( L4 )

Kurz navazující na Level 3 určený primárně pro čtvrťáky. 

Metodika výuky L2 - L4

Výuka mladších školních dětí vychází z principu osvojování mateřského jazyka, probíhá tedy prostřednictvím zkušenosti a smyslového vnímání. Metodika navíc využívá skutečnost, že tyto děti již umí psát a ze školy umějí pracovat s informacemi. 
Hry, říkadla, pohádky a písničky, které tvoří základní náplň kurzu na úrovni LEVEL 2, jsou doplněny systematičtější prací s jazykem, např. budováním slovní zásoby v určité oblasti, či samostatným vymýšlením příběhů. Děti v tomto věku dělají v angličtině velké pokroky, a přesto si v hodinách užijí spoustu zábavy a legrace. Pro tuto věkovou skupinu je velmi důležité získání důvěry ve vlastní schopnost komunikovat v cizím jazyce.


Level L5 ( L5 )

Pokročilý kurz pro mladší školní děti v 5. třídě, většinou navazující na L4.

Level 6 ( L6 )

Kurz úrovně LEVEL 6 je připravený pro starší školáky, obvykle v 6. třídě nebo primě víceletých gymnázií, a navazuje na úroveň LEVEL 5.

Level 7 ( L7 )

Kurz LEVEL 7 je připravený pro školní děti v 7. třídě nebo sekundě a navazuje na LEVEL 6.

Metodika výuky L5 - L7

V kurzu používáme učebnici z řady Hot Spot. Hodiny jsou vedeny zábavnou formou. Cílem výuky je přirozený projev, rozvoj slovní zásoby a porozumění textu i mluvenému slovu. Vycházíme ze skutečnosti, že děti již mají základní slovní zásobu a znalosti gramatiky ze školní výuky a potřebují se naučit je aktivně a s porozuměním používat. Snažíme se, aby se děti naučily reagovat v různých situacích běžného života a postoupily na středně pokročilou úroveň znalostí jazyka.


Level 8 ( L8 )

Kurz pro starší školní děti v 8. třídě a tercii na středně pokročilé úrovni zaměřený na utřídění znalostí gramatiky a aktivní používání angličtiny v konkrétních situacích. 

Level 9 ( L9 )

Pokročilejší kurz angličtiny pro 9.třídu a kvartu. Zajímavá témata, prohloubení školních znalostí, aktivní konverzace. 

Metodika výuky L8 a L9

Kurz úrovně L8 a L9 je navržený tak, aby vyhovoval specifickým potřebám a zájmům dětí v 8. a 9.třídě, kteří obvykle patří již mezi pokročilejší studenty AJ.

Metodika vychází ze specifických zájmů této věkové skupiny. Základní učebnice kurzu jsou doplňovány o další materiály - písničky, hry, články z časopisů a Internetu. Výsledkem je komunikativní znalost živého jazyka, včetně nově vznikajících slov, slangu a idiomů.

Studenti hlásící se do kurzu úrovně L8 a L9 by měli vyhovět následujícím jazykovým požadavkům: 

Znalost většiny slovesných časů (přítomný a minulý čas prostý a průběhový, vyjadřování budoucnosti v angličtině), znalost a správné používání modálních sloves, základní slovní zásoba k běžným každodenním tématům, schopnost porozumět jednoduchým otázkám a reagovat na ně celou větou.


Level S1

Kurz S1 je připraven pro středoškoláky ( od kvinty/1.roč. SŠ) na mírně pokročilé úrovni, kteří potřebují doplnit školní výuku o další hodiny a pokročit v angličtině na vyšší úroveň.

Tento kurz není příprava na maturitu!

Metodika výuky

Cílem kurzu na úrovni S1 je začít aktivně komunikovat v angličtině, konsolidovat doposud získané znalosti, utřídit gramatiku, rozšířit slovní zásobu a rozvíjet plynulost a správnost ústního projevu.